Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Stowarzyszenie Diakonia
Statut Stowarzyszenia

| Wicej


Stowarzyszenie Diakonia

STATUT STOWARZYSZENIA „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej”, zwana dalej DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ, stanowi Sekcję diecezjalną Stowarzyszenia “Diakonia Ruchu Światło-Życie”, jest jednostką organizacyjną tego publicznego stowarzyszenia wiernych erygowanego przez Konferencję Episkopatu Polski, a w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.) jest organizacją kościelną.

„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej” została erygowana dekretem Ks. Biskupa Grzegorza Kaszaka z dnia 28 czerwca 2013, na mocy kan. 312 § 1 p 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego stosownie do § l pkt 3 Statutu Stowarzyszenia ,,Diakonia Ruchu Światło-Życie”, jest organizacją kościelną w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.).

DIAKONIA DIECEZJALNA posiada osobowość prawną.

DIAKONIA DIECEZJALNA działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, niniejszego statutu i prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

DIAKONIA DIECEZJALNA działa na terenie Diecezji Sosnowieckiej.

Siedzibą DIAKONII DIECEZJALNEJ jest Sosnowiec.

 

§ 3

Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę i nadzór nad DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i mianuje Moderatora Diecezjalnego.

 

Rozdział II.

MISJA, CELE, DZIAŁALNOŚĆ I METODY PRACY DIAKONII DIECEZJALNEJ

 

§ 4

Misją DIAKONII DIECEZJALNEJ jest służba w założonym przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Światło-Życie, aby zachowując jedność i tożsamość mógł służyć swoim charyzmatem budowaniu Kościoła i pełnieniu jego misji w świecie współczesnym.

DIAKONIA DIECEZJALNA pełni swoją misję dążąc do realizacji celów statutowych, którymi są:

- wspieranie osobistej przemiany życia jej członków ku dojrzałości chrześcijańskiej na drodze realizacji praktyk życia duchowego zawartych w programie formacyjnym Ruchu Światło-Życie;

- upowszechnianie wzorców osobowych i rodzinnych służących wychowaniu człowieka otwartego na budowanie wspólnoty z innymi ludźmi i wolnego od wszelkich uzależnień szkodliwych społecznie;

 -posługa na rzecz umacniania jedności małżeńskiej i odnowy katechumenatu rodzinnego;

posługa na rzecz ewangelizacji i katechumenatu;

- formacja liturgiczna wiernych;

- uwrażliwianie na inicjatywy i dzieła związane z wyzwalaniem człowieka mocą Ewangelii Chrystusa od grzechów przybierających rozmiary nałogów społecznych, w szczególności

 - prowadzenie działalności trzeźwościowej, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień;

- udział w życiu i rozwoju wspólnot lokalnych – parafii;

- podejmowanie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego wobec osób potrzebujących pomocy, w - szczególności dzieci, młodzieży, ubogich, chorych i niepełnosprawnych; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;

- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

- służba na rzecz jedności chrześcijan;

- troska o przemianę świata w duchu Ewangelii przez zaangażowanie społeczne, patriotyczne, kulturalne, polityczne i gospodarcze;

- rozpowszechnianie idei zainspirowanych przez założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego;

- pielęgnowanie pamięci o założycielu Ruchu Światło-Życie ks. Franciszku Blachnickim i troskę o zachowanie jego duchowej spuścizny;

 

§ 5

DIAKONIA DIECEZJALNA dąży do realizacji celów statutowych w szczególności poprzez:

organizowanie i prowadzenie oaz rekolekcyjnych oraz innych rekolekcji i spotkań formacyjno-modlitewnych, a także prowadzenie ośrodków służących tym celom;

- tworzenie w parafiach wspólnot prowadzących formację Ruchu Światło-Życie;

- działalność naukowo-badawczą dla pogłębienia i rozwoju działalności formacyjnej Ruchu Światło-Życie;

- działania na rzecz promocji godności życia ludzkiego i zapewnienia jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci;

- organizowanie wolontariatu podejmującego pomoc potrzebującym;

- prowadzenie działalności trzeźwościowej, profilaktyki alkoholowej i innych uzależnień;

- działalność archiwalną, redakcyjną, wydawniczą, informacyjną;

- prowadzenie szkół i innego rodzaju działalność oświatowo-wychowawczą i opiekuńczą;

- organizowanie kongresów, konferencji i sympozjów, a także wspieranie inicjatyw w obszarze kultury i sztuki, ochrony środowiska naturalnego, zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, sportu, rekreacji i turystyki dzieci, młodzieży i dorosłych;

- organizowanie imprez masowych, w szczególności włączanie się w organizację imprez diecezjalnych;

- współdziałanie z odpowiednimi instytucjami świeckimi i kościelnymi odnośnie do realizacji celów określonych w § 4, a także współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi realizacją celów DIAKONII DIECEZJALNEJ;

- prowadzenie działalności gospodarczej spełniającej wymagania Ewangelii i przynoszącej korzyść człowiekowi w postaci produktów, usług oraz tworzonych miejsc pracy;

- tworzenie Centrum Ruchu Światło-Życie Diecezji Sosnowieckiej;

 

Podstawowymi metodami realizacji celów DIAKONII DIECEZJALNEJ są:

pedagogiczna metoda „Światło-Życie” zakładająca jedność między wyznawanymi prawdami wiary a życiem, czyli jedność między światłem danym od Boga a życiem;

oaza rekolekcyjna realizowana wg. programu Ruchu Światło-Życie, będąca formą intensywnego doświadczenia życia Kościoła: we wspólnocie, liturgii, na spotkaniu ze Słowem Bożym i w miłości braterskiej;

formacja w małej grupie – środowisku podstawowym dla rozwoju i utrzymania wiary (zarówno w oazie rekolekcyjnej, jak i w formacji w ciągu roku), zapewniająca ciągłość procesu formacyjnego.

 

Rozdział III.

WŁADZE, CZŁONKOWIE I STRUKTURA DIAKONII DIECEZJALNEJ

 

§ 6

Władzami DIAKONII DIECEZJALNEJ są:

Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie, zwany dalej Moderatorem Diecezjalnym;

Diecezjalna Diakonia Jedności Ruchu Światło-Życie, zwana dalej Diecezjalną Diakonią Jedności;

Diecezjalna Kongregacja Diakonii Ruchu Światło-Życie, zwana dalej Diecezjalną Kongregacją Diakonii

§ 7

Członkami DIAKONII DIECEZJALNEJ są członkowie Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” z Diecezji Sosnowieckiej.

Rejestr członków DIAKONII DIECEZJALNEJ prowadzi Moderator Diecezjalny.

 

§ 8

Pracami DIAKONII DIECEZJALNEJ kieruje Moderator Diecezjalny. Jest on głównym odpowiedzialnym całego Ruchu Światło-Życie w diecezji. Jego zadaniem jest kierowanie Ruchem w diecezji, troska o rozwój wszystkich jego wspólnot i gałęzi, zgodnie z charyzmatem całego Ruchu oraz ich szczegółowym charyzmatem, troska o rozeznawanie kierunków zadań podejmowanych przez Ruch Światło-Życie, troska o jedność Ruchu, z zachowaniem kompetencji innych organów DIAKONII DIECEZJALNEJ przewidzianych w niniejszym statucie.

W sprawach zasadniczych Moderator Diecezjalny podejmuje decyzje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.

Pomocą w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i Ruchem Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej, Moderatorowi Diecezjalnemu służy Diecezjalne Kolegium Moderatorów, które stanowi zebranie moderatorów rejonowych i moderatorów wspólnot Ruchu Światło-Życie z terenu Diecezji, pod jego przewodnictwem.

 

§ 9

Moderator Diecezjalny jest powoływany na czteroletnią kadencję przez Biskupa Diecezjalnego. 

Wyboru trzech kandydatów na stanowisko Moderatora Diecezjalnego dokonuje Diecezjalna Kongregacja Diakonii według uchwalonego przez siebie regulaminu.

W razie wakatu na stanowisku Moderatora Diecezjalnego jego obowiązki pełni najstarszy wiekiem kapłan, członek Diecezjalnej Diakonii Jedności, który winien w ciągu trzech miesięcy zwołać Diecezjalną Kongregację Diakonii dla dokonania wyboru kandydatów na Moderatora Diecezjalnego.

Biskup Diecezjalny może odwołać Moderatora Diecezjalnego z własnej inicjatywy lub na wniosek Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie przed upływem kadencji.

 

§ 10

Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest kolegialne wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i Ruchem Światło-Życie w Diecezji Sosnowieckiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi założycielskiemu.

W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

moderatorzy diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ,

przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 32 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”,

osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej.

Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.

Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego.

 

§ 11

Diecezjalna Kongregacja Diakonii gromadzi członków DIAKONII DIECEZJALNEJ, podejmując sprawy wynikające z życia Ruchu Światło-Życie na terenie diecezji.

Moderator Diecezjalny zwołuje nie rzadziej niż raz na trzy lata Diecezjalną Kongregację Diakonii i jej przewodniczy.

Liczbę uczestników Diecezjalnej Kongregacji Diakonii oraz sposób ich powoływania określa Diecezjalna Diakonia Jedności.

 

§ 12

Diecezjalne diakonie specjalistyczne powołuje Moderator Diecezjalny, określając zasady ich działania.

Moderator Diecezjalny powołuje moderatorów diecezjalnych diakonii specjalistycznych w porozumieniu z Biskupem Diecezjalnym, po konsultacji z członkami odpowiedniej diakonii oraz moderatorem odpowiedniej diakonii centralnej.

 

§ 13

Dla dokonania wyboru osób wskazanych w § 9 ust. 2, w § 10 ust. 2 lit. e, wymagana jest w pierwszym głosowaniu większość 2/3 oddanych głosów; do dalszych głosowań stosuje się przepisy kan. 119 n. 1 KPK.

Jeśli do udziału w Diecezjalnej Kongregacji Diakoni są zaproszeni wszyscy członkowie DIAKONII DIECEZJALNEJ, do wyboru określonego w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 lit. e nie jest konieczna obecność większości tych, którzy powinni być wezwani.

Jeśli liczba zgłoszonych kandydatów nie przekracza liczby osób, które mają być wybrane, do wyboru określonego w § 9 ust. 2 i § 10 ust. 2 lit. e wystarczy zwykła większość głosów.

 

 

Rozdział IV.

DOBRA DOCZESNE

 

§ 14

DIAKONIA DIECEZJALNA jest podmiotem zdolnym do nabywania, posiadania, zarządzania oraz alienowania dóbr doczesnych, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego. Mienie DIAKONII DIECEZJALNEJ, jako publicznego diecezjalnego stowarzyszenia wiernych, jest majątkiem kościelnym (kan. 1257 § 1 KPK).

Wszelkie działania w dziedzinie dóbr materialnych mają mieć na względzie cele DIAKONII DIECEZJALNEJ wyznaczone przez niniejszy statut.

 

 

§ 15

Dobrami doczesnymi DIAKONII DIECEZJALNEJ zarządza Moderator Diecezjalny przez Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ, którego powołuje po konsultacji z Diecezjalną Diakonią Jedności.

W sprawach finansowych i majątkowych oświadczenia woli składa Moderator Diecezjalny i Ekonom.

Ekonoma DIAKONII DIECEZJALNEJ wspiera dwóch doradców wyznaczonych przez Moderatora Diecezjalnego.

Zasady zarządzania, wykorzystania i rozliczania majątku reguluje dyrektorium dóbr doczesnych stowarzyszenia „DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ” uchwalone przez Diecezjalną Kongregację Diakonii na wniosek Moderatora Diecezjalnego.

Do DIAKONII DIECEZJALNEJ mają odpowiednie zastosowanie przepisy prawa kanonicznego o zarządzie dóbr doczesnych.

§ 16

DIAKONIA DIECEZJALNA może podejmować działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach państwowych. Zysk z działalności gospodarczej DIAKONII DIECEZJALNEJ jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.

Przychody DIAKONII DIECEZJALNEJ pochodzą w szczególności z:

darowizn, spadków i zapisów,

składek członkowskich,

publicznych zbiórek,

dotacji,

odsetek bankowych,

dochodów z majątku DIAKONII DIECEZJALNEJ,

działalności gospodarczej.

Statutowa działalność Stowarzyszenia oraz jego sprawne funkcjonowanie mogą wymagać zatrudnienia pracowników.

W stosunku do pracowników Stowarzyszenia czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje Ekonom Diakonii Diecezjalnej.

Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ dokonuje okresowej oceny pracowników.

Moderator Diecezjalny i Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ mogą udzielić pracownikowi lub członkowi DIAKONII DIECEZJALNEJ pełnomocnictwa do reprezentowania DIAKONII DIECEZJALNEJ w określonej sprawie.

Diecezjalna Diakonia Jedności określa miejsce pracowników w strukturze organizacyjnej, stanowiska pracy oraz zakres ich obowiązków.

Liczbę pracowników oraz wysokość ich wynagrodzenia ustala Ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ na podstawie budżetu oraz przepisów Kodeksu pracy.

 

 

Rozdział V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

Statut nadaje Stowarzyszeniu, wprowadza w nim zmiany Biskup Diecezjalny na wniosek Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie, który konsultuje je z Diecezjalną Diakonią Jedności.

Biskup Sosnowiecki może rozwiązać DIAKONIĘ DIECEZJALNĄ zgodnie z kanonem 320 § 2 KPK.

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie, w przypadku gdy DIAKONIA DIECEZJALNA nie wypełnia zadań określonych statutem, może z własnej inicjatywy, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Centralnej Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie oraz Moderatora Diecezjalnego, wystąpić do Biskupa Sosnowieckiego o rozwiązanie DIAKONII DIECEZJALNEJ.

Rozwiązując DIAKONIĘ DIECEZJALNĄ Biskup Sosnowiecki decyduje o przeznaczeniu jej dóbr doczesnych.

 Zgodnie z przepisem kan. 314 Kodeksu Prawa Kanonicznego
zatwierdzam niniejszy statut publicznego diecezjalnego stowarzyszenia wiernych
„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ”,
stanowiącego sekcję diecezjalną publicznego stowarzyszenia wiernych „Diakonia Ruchu Światło-Życie”

Wygenerowano w sekund: 0.00
8,475,826 Unikalnych wizyt