Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Rekolekcje
Oaza Rekolekcyjna Diakonii(ORD)

| Wicej


Rekolekcje

Wszystkie osoby po formacji podstawowej zapraszamy do przeżycia Oazy Rekolekcyjnej Diakonii (ORD), którą w naszej diecezji przeżywać będziemy w Niegowej od środy 27 sierpnia (wieczorem) do niedzieli 31 sierpnia. Koszt wyjazdu wraz z dojazdem wynosi 100 zł. Zapraszamy!


 

Oazę Rekolekcyjną Diakonii Ruchu Światło-Życie (ORD), można scharakteryzować jako oazę intensywną, gdyż daje w su­mie prawie tyle treści i przeżyć, co oaza pełna, piętnasto­dniowa. ORD jest przeznaczona dla osób, które mają już za sobą doświadcze­nie oazy pełnej, zwanej Oazą Nowego Życia, oraz jakieś doświadczenie z pracy w małych wspól­notach wywodzą­cych się z oaz i działających we wspólnotach lokalnych (para­fiach). Zakłada się więc, że uczestnicy tych rekolekcji mają już doświad­czenie ewangelicznego stylu życia proponowa­nego w Ruchu Światło-Życie, a więc życia w  blis­kim kontakcie ze słowem Bożym, z liturgią, we wspólnocie braterskiej; życia cechu­jącego się mod­litwą, przemianą wew­nętrzną, radością i  gotowością dawania świadectwa. Zakłada się też, że ludzie chcą nadal trwać w  Ruchu. Z drugiej strony osoby te mogą nie mieć jeszcze jasnego rozezna­nia, co do istoty i programu Ruchu Światło-Życie.

Zadaniem ORD jest ukazanie uczestnikom całościowej wizji i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu wezwania ich do świadomej akceptacji programu Ruchu o  oddania się w nim na służbę, stosownie do swoich możliwości. (...)

Jest to równoznaczne z decyzją przyjęcia odpowiedzialności diako­nii Ruchu. Do Ruchu można bowiem należeć tylko na zasadzie uczest­nictwa w  proponowanym przez niego programie formacyjnym oraz na zasadzie party­cy­pa­cji w jego charyzmacie i misji na rzecz wspólnot lokal­nych. Nie ma więc możli­wości biernego należenia do Ruchu dla osiągnię­cia pewnych osobistych korzyści czy zadowolenia, tak jak się należy do różnych stowarzyszeń. Być członkiem Ruchu Światło-Życie to znaczy przyjąć odpowiedzialność diakonii w nim.(...)

Uczestnictwo w ORD można proponować osobom, które mają podstawową formację deuterokatechumenalną w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach pooazowych).

ORD może dla niektórych mieć miejsce przed doświadczeniem Oazy Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to osób, które są zainteresowane Ruchem ze względu na swoje powołanie w Kościele i które reprezentują już pewien poziom formacji życia wewnętrznego z racji powołania. Należą tu kapłani, alumni seminariów duchownych, siostry zakonne, członkowie – lub członkinie instytutów życia apostolskiego. ORD może być dla tej kategorii osób pierwszą prezentacją charyzmatu Ruchu, który może wzbogacić czy ukierunkować ich posługę apostolską w Kościele.

ks. Franciszek Blachnicki, Carlsberg 1984

Wygenerowano w sekund: 0.03
8,473,074 Unikalnych wizyt