Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
Zobowiązania


Wymienione niżej zobowiązania podejmowane są w grupie członków - osób, które są we wspólnocie dłuższy czas, przeszły formację podstawowąszczególnie troszczą się o zachowanie charyzmatu Ruchu Światło-Życie. Wypełniając zobowiązania, służą całej wspólnocie.

 

1. JEDNOCZENIE SIĘ Z MARYJĄ W JEJ ODDANIU SIĘ CHRYSTUSOWI SŁUDZE.

Członkowie Diakonii praktykują codzienne oddanie się Niepokalanej, Matce Kościoła i Chrystusowi Słudze, o ile możności na początku dnia. Praktyka ta polega na chwili krótkiej, osobistej modlitwy, w której wyraża się gotowość zjednoczenia z Maryją w Jej oddaniu się w Duchu Świętym Chrystusowi Słudze, szczególnie w zadaniach danego dnia. Z tym łączy się prośba o namaszczenie Duchem Świętym dla należytego ich wykonania.

Członkowie wspólnoty praktykują na początku dnia codzienne zawierzenie się (oddanie się) Chrystusowi i Maryi w Duchu Świętym. Codziennie starają się rozważać tajemnicę Życia Jezusa i Maryi odmawiając przynajmniej 10 Różańca.

2. NAMIOT SPOTKANIA.
Członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie, zgodnie ze zwyczajem wyniesionym z oaz i formacji deuterokatechumenalnej, starają się codziennie zapewnić sobie czas i miejsce na odbycie Namiotu Spotkania (por. Wj 33, 7-11), czyli chwili osobistej modlitwy, o ile możności połączonej z nawiedzeniem Najświętszego Sakramentu, w czasie której rozmawiają o wszystkich problemach swego życia i swojej diakonii z Chrystusem "twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem" (Wj 33, 11).

Członkowie wspólnoty praktykują codzienny Namiot Spotkania (ok. 30 min) – przynajmniej jeden raz w tygodniu przed Najświętszym Sakramentem

3. LITURGIA GODZIN.
Jako wyraz swojego uczestnictwa w życiu Kościoła Oblubienicy Chrystusa, członkowie Diakonii starają się uczestniczyć w modlitwie liturgicznej Kościoła, która w myśl posoborowej odnowy liturgii ma się stać nie tylko modlitwą kapłanów, ale również laikatu, zwłaszcza pielęgnującego jakąś formę życia wspólnego. Liturgia godzin, szczególnie jutrznia i nieszpory, gdzie tylko jest to możliwe odprawiane we wspólnocie z innymi, powinna wejść w życie członków Diakonii Ruchu Światło-Życie.

Członkowie wspólnoty odmawiają w łączności ze wspólnotą przynajmniej jedną godzinę Liturgii Godzin w ciągu dnia

4. SŁOWO BOŻE SŁOWEM ŻYCIA.
Członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie starają się, o ile możności codziennie, pielęgnować kontakt z Pismem świętym jako słowem życia przez osobiste studium, względnie czytanie, uczestnictwo w Eucharystii z homilią i rozważaniem, przez odmawianie godziny czytań z liturgii godzin, przez dzielenie się Ewangelią lub inną formę wspólnotowego czytania Biblii.

Członkowie wspólnoty czynią wybrany fragment z Liturgii dnia słowem życia i starają się, o ile możności codziennie, pielęgnować kontakt z Pismem świętym jako słowem życia przez osobiste studium, względnie czytanie, uczestnictwo w Eucharystii z homilią i rozważaniem, przez odmawianie godziny czytań z liturgii godzin, przez dzielenie się Ewangelią lub inną formę wspólnotowego czytania Biblii.

5. POGŁĘBIANIE WIEDZY RELIGIJNEJ.
Bardzo się poleca stałe pogłębianie wiedzy religijnej przez studium pism Ojców Kościoła i świętych, dokumentów magisterium Kościoła, materiałów Ruchu Światło-Życie, prasy i innej literatury religijnej. Poleca się udział w kursach pogłębienia wiedzy teologicznej i różnych studiach dostępnych dla świeckich.

Członkowie wspólnoty pogłębiają wiedzę religijną (m.in. przez konferencje w ramach spotkań, osobiste studium)

6. SAKRAMENT POJEDNANIA.
Dla należytego rozwoju życia wewnętrznego i radosnego przeżywania wolności Dzieci Bożych w Chrystusie, należy jak najczęściej korzystać w wierze z daru odpuszczenia grzechów, czy to przez praktykę żalu doskonałego, czy też przez przyjmowanie sakramentu pojednania.

Członkowie wspólnoty często powinni przystępować do Sakramentu Pokuty (przynajmniej raz w miesiącu)  i podejmują  w tygodniu post jako dzieło pokuty i drogę oczyszczenia (także w intencji wspólnoty)

7. EUCHARYSTIA.
Członkowie Diakonii starają się jak najczęściej, również w dni powszednie, uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, przeżywając w niej i umacniając swoją communio z Chrystusem i braćmi w jedności Ducha Świętego.

Członkowie wspólnoty chociaż raz w tygodniu oprócz niedzieli w pełni uczestniczą w Eucharystii, przyjmując do swojego serca Jezusa, w te dni, w które nie mogą być na Mszy Świętej starają się przyjmować Chrystusa duchowo; jednoczyć się z Nim w Komunii Świętej duchowej; jest to związane ze staraniem się, aby stale żyć w stanie łaski uświęcającej.

8. NOWA KULTURA I NOWY STYL ŻYCIA.
Jako wyraz nowej kultury i nowego stylu życia proponowanego przez cały Ruch Światło-Życie, szczególnie wobec młodzieży, która w tym względzie szuka wzoru u swoich wychowawców i w całej Diakonii członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie podejmują zachowanie całkowitej abstynencji od alkoholu i tytoniu. Jest to również wyraz poczucia odpowiedzialności wobec braci zagrożonych nałogami oraz miłości sprawdzającej się w gotowości składania dobrowolnych ofiar.

Członkowie wspólnoty dają świadectwo wolności przez przynależność do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, starają się dawać świadectwo Nowej Kultury w podejmowany przez wspólnotę sposób.

9. DOBRA MATERIALNE.
Dysponując dobrami materialnymi w duchu ewangelicznego ubóstwa i troszcząc się o skromny i prosty styl życia, członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie chętnie dzielą się tym, co posiadają z potrzebującymi i posługują się tym do celów apostolskich, partycypując stosownie do swoich możliwości w potrzebach materialnych Ruchu Światło-Życie.

Członkowie wspólnoty w duchu ewangelicznego ubóstwa i troszcząc się o skromny i prosty styl życia, członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie chętnie dzielą się tym, co posiadają z potrzebującymi i posługują się tym do celów apostolskich, partycypując stosownie do swoich możliwości w potrzebach materialnych Ruchu Światło-Życie (przeznaczają też 3% swoich dochodów miesięcznych na potrzeby wspólnoty: wzajemną pomoc, działalność ewangelizacyjną wspólnoty, wyjazdy, pomoc potrzebującym, współodpowiedzialność za Ruch Światło-Życie).

10. OAZA REKOLEKCYJNA.
Przyjmując z wdzięcznością wraz z całym Ruchem Światło-Życie tzw. oazę rekolekcyjną, jako specyficzny dla Ruchu charyzmat spotkania, członkowie Diakonii Ruchu Światło-Życie starają się przynajmniej raz w roku uczestniczyć w jakiejś oazie piętnastodniowej lub czterodniowej, bądź dla uzupełnienia własnej formacji, jeżeli chodzi o nowe typy oaz, bądź podejmując w oazach różnego rodzaju diakonię.

Członkowie wspólnoty przynajmniej raz w roku uczestniczą w jakiejś oazie piętnastodniowej lub czterodniowej, bądź dla uzupełnienia własnej formacji, jeżeli chodzi o nowe typy oaz, bądź podejmując w oazach różnego rodzaju diakonię.

11. CHARYZMAT SPOTKANIA.
Ponadto członkowie Diakonii pielęgnują charyzmat spotkania przez regularne uczestnictwo w dniach wspólnoty swojego rejonu oraz, od czasu do czasu, w oazach modlitwy.

Członkowie wspólnoty pielęgnują charyzmat spotkania przez regularne uczestnictwo w spotkaniach wspólnoty (I i III niedziela miesiąca),  w dniach wspólnoty swojego rejonu oraz, od czasu do czasu, w oazach modlitwy.

12. SPOTKANIA ZESPOŁU DlAKONII.
Podstawową formą zaangażowania się członków Diakonii Ruchu Światło-Życie jest uczestnictwo w regularnych spotkaniach zespołu diakonii, w skład którego ktoś wchodzi. Na program tych spotkań składa się modlitwa, dzielenie się Słowem Bożym, element formacyjny według programu tzw. formacji permanentnej, sprawozdanie z zadań wykonanych w zakresie właściwej każdemu diakonii oraz ustalanie zadań. Regularne odbywanie tego rodzaju spotkań, gdzie w atmosferze modlitwy, w konfrontacji ze Słowem Bożym i kolegialnie podejmuje się odpowiedzialność za różne odcinki życia i działania Diakonii Ruchu Światło-Życie - jest podstawowym warunkiem i zarazem wyrazem żywotności Stowarzyszenia i jego wierności wobec Chrystusa i Jego Ducha.

Członkowie wspólnoty angażują się w diakonię Ruchu Światło – Życie Diecezji Sosnowieckiej lub na poziomie centralnym.

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,994,463 Unikalnych wizyt