Ostatnie artykuły

Wspólnoty i KręgiŚwiadectwa

Lubię To!
2 Niedziela W. Postu (04.03.2012)


ROZWAŻANIE

Okres liturgiczny, który obecnie przeżywamy to nie tylko oczekiwanie na triumf Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie, ale także czas zadumy i namyślania kim dla nas jest Chrystus. Dzisiejszy fragment Ewangelii według św. Marka opisuje przemienienie na górze Tabor, spotkanie Boga z uczniami. Każdy z nas jest uczniem, każdy z nas ma prawo do spotkania z Bogiem, jak kiedyś uczniowie, tak dzisiaj spotkać Boga możemy w Eucharystii, w sakramentach. Czy zabiegamy o to, aby właśnie w tym szczególnym czasie, Wielkiego Postu przyjmować żywego Jezusa do naszego serca?

„A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.” Mk 9, 9-10

Odkrycie obecności Boga w naszym życiu, przyjęcie Jego zasad, a w końcu całkowite zawierzenie swojego życia wymaga codziennego stawania przez obliczem Boga w prawdzie. Czas Wielkiego Postu niewątpliwie sprzyja refleksji nad obecnością Boga w naszym sercu. Szukajmy Boga i przyjmujmy go do naszych serc, żywego i prawdziwego. Dążmy, aby wystąpić z ciemności w drodze ku światłości, tak jak Chrystus zmartwychwstał.

Ignacy Gajos

KOMENTARZ

"To jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie!" - takie wezwanie usłyszymy w dzisiejszej Liturgii Słowa. Chrystus chce nas wyprowadzić na górę, by objawić nam swoje oblicze. Uczniowie, których Chrystus zabrał ze sobą, są dla nas wzorem zaufania i posłuszeństwa Bożemu wezwaniu do przemiany serca. Niech nasze uczestnictwo w niedzielnym zgromadzeniu będzie krokiem na szlaku prowadzącym do spotkania z Chrystusem, który zwycięża śmierć i objawia nam swoje Bóstwo.

Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie diecezji sosnowieckiej.

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga naszego Ojca zanieśmy nasze pokorne prośby:

1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wpatrując się w Syna Bożego, pozostawał wierny Jego naukom.

2. Módlmy się za tych, którzy podejmują decyzje w odpowiedzialności za dobro wspólne, aby kierowali się wartościami objawionymi przez Boże.

3. Módlmy się za ludzi, którzy tracą nadzieję, aby nieśli swój krzyż z ufnością że mogą dostąpić zwycięstwa z Chrystusem.

4. Módlmy się za zmarłych, aby mogli oglądać Chrystusa w chwale nieba.

5. Módlmy się za nas samych, abyśmy szli za Chrystusem i słuchali Jego głosu.

Miłosierny Ojcze, prosimy wysłuchaj naszego wołania i obdarz nas potrzebnymi łaskami, przez Chrystusa Pana naszego.

Krąg Liturgiczny Oazy Nowego Życia, an. Adam Supel

Wygenerowano w sekund: 0.01
8,474,452 Unikalnych wizyt